เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครบ 10 หมู่บ้าน และได้ขยายไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ได้ปัญหาครอบคลุมทั้ง 10 หมู่บ้าน หากพบปัญหาด้านไฟฟ้าขัดข้อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ส่วนบางกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ ไม่สามารถดำเนินการได้จะทำการประสานงานกับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเด่นชัยต่อไป


การประปา

ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องขอซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่ชำรุดประชาชนไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ และระบบประปาหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่สามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีระบบประปาใช้ ดังนี้

หมู่ 1 - 1 แห่ง
หมู่ 2 - 1 แห่ง
หมู่ 3 - 2 แห่ง
หมู่ 4 - 1 แห่ง
หมู่ 5 - 2 แห่ง
หมู่ 6 - 1 แห่ง
หมู่ 7 - 1 แห่ง
หมู่ 8 - 1 แห่ง
หมู่ 9 - 2 แห่ง
หมู่ 10 - 1 แห่ง0.02s. 0.50MB