นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 53,620 คน

สภาพสังคม

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2) 4 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส (มัธยมศึกษา) 3 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน
โรงเรียนก่อนประถมประถม 1 - 6มัธยมจำนวนนักเรียนรวม
1. บ้านห้วยไร่ (ขยายโอกาส)36 6839 143
2. บ้านน้ำแรม (ขยายโอกาส)17 56 12 85
3. บ้านห้วยลากปืน 6 26 - 32
รวม59 150 51 260


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนผู้ดูแลเด็ก จำนวนเด็กเล็ก
บ้านห้วยไร่ หมู่ 1427
บ้านหัวดง หมู่ 92 20
รวม6 47

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562


สาธารณสุข

มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้บริการในพื้นที่ ดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 2 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยไร่
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำแรม
- กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนห้วยไร่
- กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)


อาชญากรรม (ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)

มีหน่วยงานในการดูแลป้องกัน ดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่
- ศูนย์ อปพร. ห้วยไร่ 1 ศูนย์
- การจัดเตรียมถังเคมีดับเพลิง ประจำชุมชน บริการโดย อบต. จำนวน 56 ถัง


ยาเสพติด

มีการกำกับควบคุมดูแลป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้

- ด่านตำรวจห้วยไร่ 1 แห่ง
- ด่านตำรวจบ้านประจำทุกหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง


ศาสนา

ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์

- วัด 4 แห่ง ได้แก่ วัดห้วยไร่ วัดน้ำแรม วัดแม่พวก วัดห้วยลากปืน
- ที่พักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์บ้านปง
- โบสถ์คริสตจักร 1 แห่ง ได้แก่ โบสถ์คริสตจักรธรรมธาราลัย บ้านห้วยไร่

เปลี่ยนภาษา