เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายเด่นชัย - อุตรดิตถ์ ผ่านกลางตำบล เหนือ - ใต้ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร


โทรศัพท์

- ไม่มีระบบโทรศัพท์สาธารณะ แต่มีระบบสัญญาณเครือข่ายมือถือ (ส่วนบุคคล) แต่จะมีการติดต่อสื่อสารกับทางหมู่บ้านโดยการทำหนังสือเวียนเพื่อขอประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 10 หมู่


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- มีระบบขนส่งไปรษณีย์
0.02s. 0.50MB