นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 53,638 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

เดิมเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตำบลแม่จั๊วะ ได้รับประมาณแยกออกมาเป็นตำบลห้วยไร่ เมื่อปี พ.ศ.2514 ระยะเริ่มต้นมีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยไร่ บ้านน้ำแรม บ้านแม่พวก ณ ปัจจุบันมีหมู่บ้านรวมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเด่นชัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอ เด่นชัยอยู่ประมาณ 15 กิโลเมตร


ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเด่นชัย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ติดตำบลแม่พุง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และ ติดตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน ป่าไม้กระจายทั้งตำบล ที่ราบหมู่บ้านอยู่ระหว่างหุบเขา เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มน้ำ มีลำห้วยธรรมชาติ ลำห้วย ลำธาร ไหลผ่านตำบลกระจายเกือบเต็มพื้นที่


ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อนภูมิอากาศร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้งยาวนาน ฤดูฝนจะเป็นในลักษณะของฝนภูเขา และฝนจากลมพายุ ทำให้มีปริมาณจำนวนมากเนื่องจากลักษณะพื้นที่ตำบลปกคลุมด้วยป่าไม้ ฤดูหนาวมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำในตอนเช้า และมีหมอกปกคลุม


เขตการปกครอง

ตำบลห้วยไร่แบ่งเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เต็มพื้นที่ ดังนี้

หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ หมู่ 2 บ้านห้วยปากทอด
หมู่ 3 บ้านห้วยลากปืนหมู่ 4 บ้านน้ำแรม
หมู่ 5 บ้านแม่พวกหมู่ 6 บ้านฮ้านน้ำหม้อ
หมู่ 7 บ้านข่วงบุกหมู่ 8 บ้านปง
หมู่ 9 บ้านหัวดงหมู่ 10 บ้านห้วยลากปืนใน

การเลือกตั้ง

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาออกเป็น 10 เขตการเลือกตั้ง (แยกตาม 10 หมู่บ้าน)


ประชากร

จำนวนครัวเรือนประชากร (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562) รวมทั้งสิ้น 5,169 คน
เป็นชาย 2,608 คน หญิง 2,561 คน
สำหรับหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดคือ บ้านแม่พวก หมู่ 5 จำนวน 923 คน รองลงมาบ้านห้วยปากทอด หมู่ 2 จำนวน 867 คน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1บ้านห้วยไร่ 247 382 358 740
2บ้านห้วยปากทอด 371 431 436 867
3บ้านห้วยลากปืน 108 125 125 250
4บ้านน้ำแรม 210 207 193 400
5บ้านแม่พวก 335 455 468 923
6บ้านฮ้านน้ำหม้อ 142 226 221 447
7บ้านข่วงบุก 162 255 256 511
8บ้านปง 95 128 120 248
9บ้านหัวดง 109 185 178 363
10บ้านห้วยลากปืนใน 139 214 206 420
รวม1,918 2,608 2,561 5,169
เปลี่ยนภาษา