นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 53,460 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ค. 63ขั้นตอนการให้บริการ แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา