นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 53,617 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ธ.ค. 63คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
11 พ.ย. 63ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 ต.ค. 63คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แชร์  
14 ต.ค. 63คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
5 ต.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แชร์  
15 ก.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชน แชร์  
23 มี.ค. 63คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
6 พ.ย. 62ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานขอรัฐ แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา