เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนงานอื่นๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ห้วยไร่117
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน113
ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2563116
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (ฺBCP)219

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB