เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์114
ประกาศจัดตั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ112
บันทึกความร่วมมือศูนย์ป้องกันการทุจริตกับ อบจ.แพร่117
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น117
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์116
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564120
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)158

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB