เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 14
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314
แผ่นพับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน12
ความรู้และความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น11
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน12
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นบัญชี 211
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถ่ิน11
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง12
บัญชีค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและส.อบต.12
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน11
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256315
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ13

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB