เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล123
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย126
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น121
สรุปการฝึกอบรมผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานครูส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563120
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี113
ประกาศกำหนดสวนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ113
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 120
หนังสือคู่มือผู้สูงอายุ112
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 1/256307
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 1/256318
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563115
แผ่นพับการจัดการขยะ112
ที่ มท. 0809.2/ว36 ลว. 15 ก.ค. 2562 ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัด อปท./ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ153
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง111
แผ่นพับการร้องทุกข์ อบต.ห้วยไร่18
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 256217
รณรงค์ปั่นจักรยาน18
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี17
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี19
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ18

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB