นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 53,571 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ม.ค. 64ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่องมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศ ก.กลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศ ก.ถ. เรื่๋องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล แชร์  
1 ต.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 แชร์  
22 ก.ย. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ เรื่่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 แชร์  
27 พ.ค. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 แชร์  
2 มิ.ย. 60ที่ มท .0808.2/ว24 ลว 2 มิ.ย.60 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกีี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
2 ก.พ. 60ที่ มท.0808.2/ว8 ลว 2 ก.พ.60 เรื่องแบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แชร์  
31 มี.ค. 59ที่ มท.0809.2/692 ลว 31 มี.ค.59 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ินในระบบจำแหน่งตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา