นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 53,606 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 เม.ย. 64ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พ.ศ.2564 แชร์  
9 ต.ค. 63เปรียบเทียบความก้าวหน้าในสายงาน แชร์  
9 ต.ค. 63แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แชร์  
25 ส.ค. 63ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล . แชร์  
27 พ.ค. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แชร์  
23 เม.ย. 63การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประเภทสามัญ แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พ.ศ.2563 แชร์  
1 ม.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา