นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 53,649 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ม.ค. 64นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 64 แชร์  
6 ม.ค. 64ข้อบังคับของ อบต.ห้วยไร่ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 64 แชร์  
2 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น แชร์  
15 ก.ค. 63หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล แชร์  
15 ก.ค. 63การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปการฝึกอบรมผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานครูส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี แชร์  
6 ม.ค. 63ข้อบังคับของ อบต.ห้วยไร่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 63 แชร์  
1 ม.ค. 63ประกาศกำหนดสวนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ แชร์  
1 ม.ค. 63โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  แชร์  
16 ธ.ค. 62หนังสือคู่มือผู้สูงอายุ แชร์  
11 ต.ค. 62หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 1/2563 แชร์  
11 ต.ค. 62หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 1/2563 แชร์  
1 ต.ค. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
30 ก.ย. 62แผ่นพับการจัดการขยะ แชร์  
15 ก.ค. 62ที่ มท. 0809.2/ว36 ลว. 15 ก.ค. 2562 ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัด อปท./ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ แชร์  
13 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 48 รายการ
เปลี่ยนภาษา