นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 53,613 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายปกรณ์ ศิริพันธุ์

  ปลัดอบต.ห้วยไร่

 • นางสาวณัฐนันท์ รอดสี

  รองปลัดอบต.ห้วยไร่สำนักปลัด

 • นายยุทธพันธุ์ โสภารัตน์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางกิ่งกาญจน์ โสภารัตน์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวจุฑารัตน์ พงษ์เจริญกิต

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นายตุลาคาร อุปนันชัยชนะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • จ่าสิบโทสานิตย์ ยาสะตี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางพีรกานต์ โนจิตร

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวกนกพร พงษ์ไทย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางอาคิรา อนุภาพ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นายอุดร ชุ่มเย็น

  พนักงานขับรถ

 • นายปรีชา โปทา

  พนักงานขับรถ

กองคลัง

 • นางนภัสนันท์ จี้อาทิตย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวมันทนา เพชรเมือง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางชนิญญา บุญมาก

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางรัชภร อุดมเดชโสภณ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นางสาวกฤตธีตา คำเหลือง

  เจ้างพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสุธารา ถุงแก้ว

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางศิริพร จันทร์มี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นาวสาวรวิกานต์ เสมอใจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บได้

กองช่าง

 • นางสาวธีรนันท์ แสนสติ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางอพินญา เขาดี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายไตรเทพ แสนวงค์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายวิเลศ โนจิตร

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายอนุชิต ทิปะกะ

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวอุบลวรรณ สุราษฎร์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางจิตรลดา สว่างทิศ

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสมพิศ เจือจาน

  ครู

 • นาวสาวทิพวัลย์ แก้วกัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวเพียงฤทัย ธราวรรณ

  ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอรุณลักษณ์ ลังกา

  ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก

 • นางวัชราภรณ์ ไพชยนต์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวณัฐมน เมืองคำบุตร

  ผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนภาษา