นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 53,583 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมาน ติ๊บแก้ว

  ประธานสภาอบต.ห้วยไร่

 • นางปราณี วงค์พันธ์

  รองประธานสภาอบต.ห้วยไร่สมาชิกสภา

 • นายสมาน ติ๊บแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวิโรจน์ สมหมาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางจันทร์ศรี นันทใส

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมพงษ์ พิมพ์พา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสุก สีไพ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมศักดิ์ พรมเนตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสุณีย์ สิงห์แก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอารัน ถุงแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายบุญส่ง ชื่นชม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางดรุณี ชื่นชม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญเที่ยง สีคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายเชาวลิต พริบไหว

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายณัฐภูมิ ชมเชย

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายกิตติพันธ์ ศิริวาท

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางปราณี วงค์พันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายชูชาติ ฆาราวาท

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสมเดช ดำนิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา