นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 53,636 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพิ่มคุณภาพการศึกษา
ยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”คำขวัญตำบลห้วยไร่

มะไฟ ลางสาด ไม้กวาดอย่างดี
มากมีสมุนไพร ถิ่นสักใหญ่เสาชิงช้า
สายธารา เขาป่าใหญ่ คนห้วยไร่นี้ใจงาม


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬา และป้องกันยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร


กลยุทธ์

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดสร้างหาแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

2) ส่งเสริมประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม โดยดำเนินการร่วมกับมาตรการแก้ไข ปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง

4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

5) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อ

6) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

7) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

8) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

9) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เปลี่ยนภาษา