เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ เนื่องจากร่องมรสุมพายุ "ฮีโกส" บริวเวณ บ้านปง หมู่ที่ 83821 ส.ค. 63
เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ เนื่องจากร่องมรสุมพายุ "ฮีโกส" บริวเวณ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 และบ้านห้วยปากทอด หมู่ที่ 2 2621 ส.ค. 63
แจ้งเลื่อนกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม2563177 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19157 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2256 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง1273 ส.ค. 63
เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.ห้วยไร่ ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านปง หมู่ 8 ตำบลห้วยไร่ 3610 ก.ค. 63
กิจกรรมร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2563263 ก.ค. 63
โครงการทำความสะอาดห้องน้ำวัดในตำบลห้วยไร่ (Big Cleanning Day) วัดน้ำแรม หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ 343 ก.ค. 63
เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ตัดกิ่งไม้บริเวณไหล่ถนนโคังไร่เกล็ดดาว บ้านน้ำแรม หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ 4126 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย..สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไร่2723 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS3210 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน5515 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ (สำนักปลัด)1011 พ.ค. 63
กิจกรรมวันสร้างสุขทำหน้ากาก Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพสต.ห้วยไร่ 9031 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 4931 มี.ค. 63
กิจกรรม Big Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID 19 1624 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก6924 มี.ค. 63
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (covid-19)7424 มี.ค. 63
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25636316 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB