เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.ห้วยไร่ ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านปง หมู่ 8 ตำบลห้วยไร่ 610 ก.ค. 63
กิจกรรมร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 256353 ก.ค. 63
โครงการทำความสะอาดห้องน้ำวัดในตำบลห้วยไร่ (Big Cleanning Day) วัดน้ำแรม หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ 73 ก.ค. 63
เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ตัดกิ่งไม้บริเวณไหล่ถนนโคังไร่เกล็ดดาว บ้านน้ำแรม หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ 826 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย..สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไร่723 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS1210 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน3315 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ (สำนักปลัด)411 พ.ค. 63
กิจกรรมวันสร้างสุขทำหน้ากาก Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพสต.ห้วยไร่ 6031 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3631 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก5424 มี.ค. 63
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (covid-19)4724 มี.ค. 63
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25634916 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 3328 ก.พ. 63
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่7527 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล6127 ม.ค. 63
กิจกรรมการจัดทำธนาคารใบไม้ ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่7715 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก6315 ม.ค. 63
จิตอาสาตำบลห้วยไร่ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอเด่นชัย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และธนาคาใบไม้ ณ หน้าสถานีรถไฟแม่พวก หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่7115 ม.ค. 63
อบต.ห้วยไร่ จ.แพร่ โครงการให้ความรู้ระเบียบกฏหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้แก่ประชาชนตำบลห้วยไร่952 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB