นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 44,718 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

5 เมษายน 2564 8 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ, ติดต่อราชการ ที่ อบต.ห้วยไร่ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน มีส่วนร่วมตอบ "แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

สามารถเข้าตอบแบบวัดฯ ได้ตาม QR code หรือ URL ดังนี้  

https://itas.nacc.go.th/go/eit/odjr7j


เอกสารแนบ 1 ไฟล์
EIT อบต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ปี 2564.jpg29.30 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา