นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 44,697 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยผู้สุงอายุ

29 มีนาคม 2564 12 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพหากย้ายภูมิลำเนานับแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ ให้แจ้ง ที่อบต.หรือเทศบาลเดิมที่ย้ายมา และ ต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ อบต.หรือเทศบาล แห่งใหม่ด้วย จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง

(ผู้สูงอายุย้ายนับแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆให้ผู้สูงอายุแจ้ง อบต.ที่เก่าและที่ใหม่เพื่อรับเงินต่อเนื่อง)

***ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ย้ายแล้วต้องแจ้ง อบต.หรือเทศบาลด้วยนะครับ***


เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ.jpg344.25 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา