เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย..สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไร่

แชร์

ตามที่จังหวัดแพร่ แจ้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการดูแลตนเองด้วยมาตรการ “การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ไปในที่ชุมชนหนาแน่น “ ทางหอกระจายข่าวและสื่อมวลชนทุกอย่าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อเด็กและเยาวชน สังคม ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เป็นที่รับทราบแก่ประชาชน ชุมชน เพื่อป้องกัน ควบคุมและชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และหน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไร่จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อดำเนินกิจกรรมในช่องข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และคนในชุมชนตำบลห้วยไร่ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน....นายวีรยุทธ เทียนทอง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB