เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ (สำนักปลัด)

แชร์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการ

ออกให้ประชาชน (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน) ในการติดต่อราชการดำเนินการเรื่องดังนี้

1.      ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      **ในการติดต่อราชการทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง มาทุกครั้ง

2.      ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ      **ในการติดต่อราชการทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง มาทุกครั้ง

3.      ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    ** ในการติดต่อราชการทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง มาทุกครั้ง

 ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่   ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

                1. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

               2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ     คำขอให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล   ห้วยไร่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

               3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอ เว้นแต่

               4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง***

หมายเหตุ ในการติดต่อราชการทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง มาทุกครั้ง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB