เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศราคากลางก่อสร้างเสริมผิวลาดยางเททับคอนกรีต ถนนหมู่ 1 เชื่อมหมู่7 อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางเททับคอนกรีต หมู่ 1 เชื่อมต่อถึงหมู่ 7 ต.ห้วยไร่ โดยวิธี e-biddingอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตค. พย. และธค. 2562อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 งบปี 2563อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานัปการทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์ (อาคารกาญจนาบัณฑิต) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ต้อนรับคณะศึกษางานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้นอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำห้วยร้องกวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวางทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
กิจกรรมการจัดทำธนาคารใบไม้ ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
จิตอาสาตำบลห้วยไร่ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอเด่นชัย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และธนาคาใบไม้ ณ หน้าสถานีรถไฟแม่พวก หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวางทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
วันเด็กแห่งชาติตำบลป่าแมต ประจำปี 2563 ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
เรื่อง แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกรมบัญชีกลาง งวดเดือนมกราคม 2563ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB