เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบพายุ “ฮีโกส” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
กิจกรรม bigcleaning day ของ อถล.ตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
กิจกรรม bigcleaning day เก็บขยะพื้นที่บ้านน้ำฮอกอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเพื่อช่วยกันดูแลตนเอง โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
New Normal สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รพสต.บ้านเหล่า ร่วมกับ อบต.บ้านเหล่า จัดประชุมระชาคมหมู่บ้านเพื่อหามาตรการร่วมกันในการควบคุมโรคไข้เลือดออกอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่บ้านน้ำฮอกอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 "ด้านการจัดการขยะมูลฝอย"อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูนอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
อย่าลืม !!! ชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนประชาชนฝนตกหนักหรือหนักมากอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 0.50MB