เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ เทศบาลตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
สรุปตารางการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ขั้นตอนการให้บริการอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (ฺBCP)อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
รายงานการศึกษาเรื่องความพึงพอใจขอผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณีอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศกระทรวง พม. เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่

ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB