นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 34,954 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศสภา การกำหนดสมัยประชุมสามัญองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. 2564
3 มี.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแมตเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลป่าแมต
3 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า ออกบริการให้ความรู้ในการจัดเก็บภาษี
3 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่าในเขตพื้นที่บ้านน้ำฮอก หมู่ที่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
3 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประชุมประชาคมการจัดทำแผนระดับหมู่บ้าน
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ารายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า เดือน กุมภาพันธ์ 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ/คณะทำงานในหมู่บ้าน
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าให้กำลังใจและสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าการตั้งจุดคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามอบเกียรติบัติให้กับกำนันตำบลบ้าเหล่าและบ้านเหล่าหมู่ 4
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านเหล่า
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ พื้นที่ หมู่ 2
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประชุมคณะทำงาน ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 ก.พ.64 สถานีรถไฟแม่พวก
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนฝารางบ่อพักรางระบายน้ำที่ชำรุด
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าห้าม!! เผาทุกพื้นที่ เพื่อลมหายใจและสุขภาพของทุกคน
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าท้องถิ่นชวยพ้นภัย
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการตามแนวทางภายใต้สถานการณ์โรคโควิด - 19
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา